Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Odborné informace / Adresy ČR / 

Ověřování adresy a čísla domů v české republice evidováno rozšířenou působností krajů obcí ulice územní celky
Adresy

Ověřování adresy a čísla domů


 

Ověřování adres dle obce, části obce a ulice v Praze. Ve výsledku hledání jsou různé varianty, kde dále vyberete část obce a dále ulici. Ve výsledku hledání jsou popisná čísla (čp - číslo popisné, če - evedenční číslo, čo - číslo orientační) na zvolené ulici.

V České republice (mimo Prahu) je evidováno 13 krajů, 76 okresů a 205 obcí s rozšířenou působností, 6 243 obcí, 5 vojenských újezdů a 11 468 částí obcí.
Praha je tvořena jedním krajem, deseti územními celky (Praha 1 až 10, odboba okresů) a dvaadvaceti správními celky (Praha 1 až 22, odboba obcí s rozšířenou působností).
V České republice (včetně Prahy) 82 436 ulic a 2 564 128 adres, k trvalému pobytu je zde přihlášeno 10 464 249 obyvatel.

 

 

 

Důležité upozornění:

1. července 2012 byl uveden do provozu celý systém základních registrů v souladu se zákonem č.111/2009Sb. o základních registrech.

Další podrobnosti najdete na WWW.RUIAN.CZ

Data UIR-ADR jsou nyní aktualizována automaticky přímo z registru RUIAN, proto

v dohledné době dojde k ukončení služeb registru UIR-ADR.

Pro podporu přechodu z UIR-ADR na RUIAN kontaktujte:
Ing. Jan Zindulka, OKsystem s.r.o. tel. 731 400 261, e-mail uir-adr@oksystem.cz.

Reklamace adres:

Reklamace adres je třeba nyní uplatňovat vždy přímo prostřednictvím příslušné obce nebo stavebního úřadu
Kontakty je možné hledat na internetu, například na www.seznamovm.cz (seznam orgánů veřejné moci, realizovaný ministerstvem vnitra ČR) nebo www.epusa.cz (elektronický portál územních samospráv, realizovaný kraji).

Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů 

Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním znění (tj. zákonů č.100/2010 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 263/2011 Sb.) 
Nařízení vlády č. 161/2011 z 21.6.2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění (včetně zákona č. 263/2011 Sb.) 
Vyhláška č. 528/2006 S. k zákonu č. 365/2000 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do IS, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných IS VS 
Zákon č. 263/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a další související zákony 
Zákon č. 101/2010 Sb. ze 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů a zákon č.227/2009 Sb. 
Zákon č. 100/2010 Sb. ze 17. 3. 2010, kterým se mění zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech 
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech. 

 

 

JIP – Jednotný identitní prostor

JIP představuje zabezpečenou adresářovou službu Czechpoint, která obsahuje údaje pro autentizaci (ověření identity) a autorizaci (povolení přístupu) uživatelů přistupujících do informačních systémů státní správy. Jedním z takových informačních systémů je ISÚI, který je spolu s ISKN editačním agendovým informačním systémem (AIS) pro základní registr RÚIAN.

Paralelní provoz přihlašování do ISÚI
Zavedením JIP vzniká povinnost externích uživatelů z obcí a stavebních úřadů (editorů RÚIAN), aby se do ISÚI přihlašovali touto cestou. Dosavadní řešení přihlašování přes ePUSA bylo zachováno souběžně s přihlašováním přes JIP (tzv. paralelní provoz).
31. 5. 2014 byl paralelní provoz ukončen a přihlášení do ISÚI je možné pouze přes JIP.

Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM
Pro možnost přihlašování do ISÚI přes JIP je nutné, aby lokální administrátor nastavil ve Správě dat Seznamu orgánů veřejné moci (SOVM) přístup do ISÚI příslušným uživatelům svého subjektu (OVM). Postup nastavení je popsán v dokumentu Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM (PDF).

Oznámení působností v agendách A123 a A1281
JIP pracuje s agendami a činnostními rolemi z registru práv a povinností (RPP). Pro nastavení přístupu do ISÚI přes JIP je důležité mít v RPP oznámenou působnost v agendě, ke které se přihlašujete. Dosud se jednalo pouze o agendu A123 (Územní identifikace). v souvislosti se zavedením volebních okrsků jako účelového územního prvku RÚIAN se povinnost oznámení působnosti rozšiřuje na agendu A1281 (Volby do zastupitelstev obcí). Více o postupu oznámení působností v RPP nejdete v dokumentu „Jak oznámit působnost v agendě A123“  (PDF), přičemž oznamování působnosti v agendě A1281 je analogické. Více o volebních okrscích se dozvíte na stránce Volební okrsky.


Dokumenty k problematice JIP:

 

RÚIAN

Novinky 
 • V bloku Volební okrsky byl umístěn odkaz na Seznam adresních míst (CSV) a Zobrazení volebních okrsků(JPG) se stavem ke dni 27. 6. 2014
  Zveřejněno 30.6.2014 - Aktualizace VO
 • V sekci 3. Kontroly dat ISÚI/RÚIAN byla vystavena aktualizovaná data. 
  Zveřejněno 30.6.2014 - Aktualizace kontrol
 • V pátek 20. 6. 2014 byl vyhlášen termín voleb do zastupitelstev obcí a voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, a to na 10. a 11. října 2014. Jde o rozhodnutí prezidenta republiky č. 112/2014 Sb. publikované v částce 47 Sbírky zákonů. Ministerstvo vnitra uzamklo dne 20. 6. 2014 možnost editace průběhu hranic volebních okrsků v RÚIAN. Definiční body adresních míst je možné stále doplňovat. 
  Zveřejněno 20.6.2014
 • V sekci 5. Metodika byl vystaven dokument "Metodické doporučení v oblasti kontroly přenesené působnosti" určený krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst. 
  Zveřejněno 18.6.2014
 • Byly aktualizovány Uživatelské postupy v ISÚI a jiné dokumenty v souvislosti s ukončením přihlašování přes ePUSA. 
  Zveřejněno 17.06.2014
 • UPOZORNĚNÍ:  Od 1.6.2014 se lze do ISÚI přihlásit pouze přes Jednotný identitní prostor (JIP). 
  Upraveno 13.05.2014

1. Editační agendový systém ISÚI

2. Poskytování údajů RÚIAN/ISÚI/VDP

3. Kontroly dat ISÚI/RÚIAN

4. Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP

5. Metodika

6. Legislativa

7. Publicita projektu

8. Veřejný dálkový přístup - informace

Archiv RÚIAN

 

Podpora pro uživatele ISÚI a VDP:

   1) Kontaktní formulář Helpdesk

   2) Telefonická podpora

 


 

Adresa (též poštovní adresa) udává informaci o umístění určitého domu či jiné stavby (objektu) nebo místa.
Používá se pro doručování poštovních zásilek, ale též pro vyhledání místa návštěvami, úředními orgány, servisními nebo záchrannými pracovníky atd.

Také v případech, kdy nejsou poštovní zásilky doručovány až do příslušného objektu, ale pouze do poštovních přihrádek na dodávací poště nebo v jiném místě (například na návsi či u silnice), může adresa přispět k roztřídění zásilek a identifikaci adresáta.

V České republice se adresou rozumí kombinace názvu okresu, názvu obce, názvu městské části nebo městského obvodu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.[1]

Části adresy

Seznam vyžadovaných údajů a forma a pořadí jejich uvádění jsou dány zvyklostmi a pravidly jednotlivých států a jejich pošt. Typicky uváděnými údaji o dodacím místě jsou tyto:

Jméno adresáta (osoby nebo organizace, případně kombinace obojího). Pořadím údajů lze naznačit, zda jde o zásilku soukromou doručovanou přes adresu organizace nebo o zásilku určenou organizaci se specifikací kontaktní osoby. Ke jménům osob je obvyklé uvádět i různé akademické i společenské tituly
Název sídelního útvaru (např. město, obec, vesnice, čtvrť), případně název dodávací pošty či kombinace těchto údajů. Název městské čtvrti nebo části se typicky připojuje pomocí spojovníku těsně za název města (například Ostrava-Jih nebo Praha-Horní Měcholupy).
Poštovní směrovací číslo či jiný podobný kód
Vyšší územně-administrativní jednotka (např. země, stát federace, župa, okres apod.) podle zvyklostí a pravidel daného státu – v případě používání směrovacích čísel nemusí být tento údaj nutný
Stát, jde-li o mezinárodní přepravu
Název ulice či náměstí, pokud v dané obci nebo místní části jsou pojmenovány, případně název osady, samoty, čtvrti, vesnice atd.
Domovní číslo. V České republice mají být všem domům přidělena čísla popisná nebo evidenční, v některých větších obcích nebo jejich místních částech s pojmenovanými ulicemi a dalšími veřejnými prostranstvími jsou navíc všem nebo některým domům přidělena čísla orientační, která charakterizují polohu adresy v rámci určité ulice nebo náměstí a jsou pro adresování pošty vhodnější
Číslo bytu je zvykem uvádět pouze v některých zemích či městech, zejména pro větší panelové nebo činžovní domy
Pokud zásilka není určena k doručení přímo na místo, ale prostřednictvím uložení na poště, uvádí se místo názvu ulice a domovního čísla (anebo navíc) údaj o čísle poštovní přihrádky (P.O. BOX) nebo údaj poste restante.Ověřování adresy a čísla domů v české republice evidováno rozšířenou působností krajů obcí ulice územní celky


QR (http://qrlogo.cz) - - www.xfull.czPrůměr:  2,84 | Hodnotilo: 946 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |