Informace na xfull.cz

Právě se nacházíte: Home / Odborné informace / STB archív / 

Osoby evidované jako spolupracovníci StB a seznamy STB
Vysvětlivky, vybrané zkratky a časté dotazy

Vyhledávat můžete jak podle příjmení, jména, data a místa narození osob, tak i podle registračních či archivních čísel svazků či spisů, k nimž byly evidovány. Poslední vyhledávací kritérium umožňuje u všech spisů a svazků (tedy i u zničených nebo nedohledaných) zjistit, jaké osoby k nim byly vedeny. Popis databáze EZO naleznete zde. Vysvětlivky nejčastěji používaných zkratek a odpovědi na často kladené dotazy najdete zde.

Při vyhledávání v EZO stačí vyplnit jednu rubriku, bez ohledu na háčky, čárky, velká nebo malá písmena. Vyhledávat lze i vložením nejméně prvních tří písmen v libovolném vyhledávacím poli a doplnit znakem * , takto budou hledány různé varianty slova. Například pro zadaný výraz "Novák*", budou vyhledané osoby "NOVAK", "NOVAKOVA" a pod.

Databázi zveřejňujeme tímto způsobem, protože tak neučinil Ústav pro studium totalitních režimů (resp- Archiv bezpečnostních složek) ani po dvou letech své činnosti. Jedná se o unikátní archivní pomůcku, podle níž je možné alespoň částečně zjistit, o jaké osoby se StB zajímala. V tomto kontextu je překvapivé, že ani po takřka dvaceti letech od listopadových událostí velká část lidí, které StB evidovala a sledovala, o tomto faktu nebyla ze strany současného státního aparátu doposud informována. Databázi zveřejňujeme také proto, abychom se pokusili omezit případné vydírání některých státních úředníků a politiků.

Ze samotného záznamu v EZO nelze ve většině případů dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala.

Jako doplněk uvádíme možnost vyhledávat ve dvou databázích spolupracovníků StB. Oficiální seznamy spolupracovníků naleznete zde a doplnění chybějících jmen zde. Pro úplnost je potřeba dodat, že samotná evidence člověka v těchto databázích nevypovídá nic o jeho charakteru, morálce, vině či nevině. Teprve bližším zkoumáním životní cesty jednotlivce lze dospět ke konktrétnímu závěru.

Pokud najdete u konkrétní osoby odkaz na konkrétní spis, můžete o jeho zpřístupnění - pokud se dochoval - požádat Archiv bezpečnostních složek zde. Databáze StB Evidence zájmových osob (EZO) vznikla jako přepis písemných podkladů. Obsahuje záznamy k více než 777 000 osobám. Při přepisu do elektronické podoby mohlo pochopitelně dojít k chybám ve formě překlepů - po srovnání s původním písemným podkladem a dalšími prameny jistě archiváři snadno správné údaje případnému zájemci sdělí.

Jednotlivé krajské či centrální útvary StB vedly svazky a spisy ve svých vlastních registračních a archivních protokolech. Proto je nutné při vyhledávání podle archivního či svazkového čísla zkontrolovat, jaký útvar StB příslušný svazek či spis registroval, či uložil do archivu. Aby se jednalo o jediný spis, musí se tedy ve vyhledaných údajích k jednotlivým osobám shodovat příslušné archivní či registrační číslo a název útvaru StB.

Co zapsání jména v seznamu znamená?

Samotný záznam neznamená nic jiného než to, že se StB o uvedenou osobu z jakéhokoliv důvodu zajímala. Nelze z tohoto záznamu odvodit nic jiného.

Jak požádat o záznamy ke konkrétní osobě?

Když vás zajímá více, je možné se na základě Archivního čísla s uvedením Archivujícího útvaru nebo Registračního čísla svazku s uvedením Útvaru obrátit na Archív bezpečnostních složek, buďto přímo nebo emailem, o zpřístupnění tohoto materiálu. Více se dozvíte zde.

Jak zjistit jestli zavedená osoba v seznamu EZO byla vedena jako spolupracovník StB?

V roce 2002 vstoupil v platnost zákon č. 107/2002 Sb., na jehož základě publikovala ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti seznamy osob jako spolupracovníků StB. Můžete si příslušné ověřit v těchto seznamech s pomocí vyhledavače na stránce Archivu bezpečnostních složek , případně v seznamu Nezveřejněných svazků spolupracovníků (celá ČR, 25 tis. záznamů)

Když se mi nelíbí, že o mě StB vedla záznamy, co mohu udělat?

V databázi je uvedeno skoro 800 tisíc jmen. To znamená, že se StB v Československu zajímala o velkou část občanů. Možná by stálo za to podat hromadnou žalobu na příslušníky StB, kteří špehování lidí organizovali.

Co znamená barevné odlišení řádku ve vyhledávači?

Barvy jsou použity z důvodu lepší orientace, nevztahují se k zapsaným osobám a pro čtení v databázi nemají žádný význam.

Zkratky a terminologie:

A-??? – archivní signatura operativního spisu, který byl veden vojenskou kontrarozvědkou (III. správou). Spisy vojenské kontrarozvědky jsou – pokud se dochovaly – uloženy v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace: zde
Blokovaná osoba – důvod evidence příslušné osoby v evidenci StB. Důvodem „blokace“ ke konkrétnímu svazku byla snaha, aby nedocházelo při současném zájmu různých složek tajné policie o danou osobu k možným problémům.
Datum zavedení – většinou se jedná o datum evidence příslušného spisu či jiných údajů (osoba určená pro styk se státním tajemstvím, upozornění na zájem rozvědky StB či vojenské rozvědky ZS GŠ). V některých případech datum evidence osoby v elektronické databázi EZO. Tedy datum není totožné s datem, od kdy měla StB o danou osobu zájem.
H-??? – archivní signatura fondu „H“, který byl založen jako tzv. historický fond. StB do něho ukládala spisy k významným kauzám, které hodlala v budoucnosti propagandisticky využít. Uložen je nyní v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace: zde
III. správa – krycí označení vojenské kontrarozvědky, která byla po naprostou většinu trvání komunistického režimu součástí StB.
K – kontrolní. Typ svazku se zakládaly u kontrarozvědných útvarů StB, které řídily či kontrolovaly důležitou akci u podřízeného útvaru.
KV – Karlovy Vary, zkratka používaná v archivních číslech pro označení kraje zaniklého v roce 1960.
MK – bývalý archív moravských krajů; dodnes se většinou spisy, jejichž archivní čísla tuto zkratku obsahují, v naprosté většině nedochovaly.
NO (nepřátelská osoba) – StB podle příslušné směrnice takto označovala osoby, které byly považovány za nepřátelské. Existovalo několik kategorií nebezpečnosti, které byly řazeny sestupně (z pohledu StB byla daná osoba v okamžiku evidence považovaná za nejvíce nebezpečnou, pokud byla evidovaná jako NO I. kategorie nebezpečnosti). Současně se jedná o typ spisů, který byl k takto vymezeným osobám zakládán.
OČE – osobní evidenční číslo. Unikátní číslo, které bylo přiřazeno osobě v této databázi.
OL – Olomouc, zkratka používaná v archivních číslech pro označení kraje zaniklého v roce 1960.
Pohlaví – buď Z (žena) nebo M (muž).
Pozorka – upozornění, že o danou osobu měla zájem z různých důvodů rozvědka StB (I. správa) či vojenská rozvědka (ZS GŠ) .
Registrační číslo – číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován v registru svazků. Pokud byl svazek archivován, dostával nové (archivní) číslo, pod kterým byl evidován v archivním protokolu. Vybrané registrační protokoly jsou dostupné na stránce slovenského ÚPN zde Operativní svazky StB spravuje Archiv bezpečnostních složek, popis fondů je dostupný na stránce zde a kontakt na stránce zde
S StB – Správa Státní bezpečnosti
SEO VOS FMV – Statisticko-evidenční odbor Vnitřní a organizační správy Federálního ministerstva vnitra.
STPT – státní příslušnost evidované osoby
SÚ – Studijní ústav. Předchůdce archivu ministerstva vnitra.
Určená osoba – osoba určená z různých důvodů, většinou souvisejících s výkonem zaměstnání, pro styk se státním tajemstvím a z tohoto důvodu prověřená StB
V-??? – archivní signatura vyšetřovacího spisu, pod kterým byl evidován v archivním protokolu vyšetřovacích spisů. Vyšetřovací spisy jsou – pokud se dochovaly – uloženy jsou v příslušném oddělení Archivu bezpečnostních složek, kontakt a bližší informace:zde
Z – zvláštní fond. Vytvořen v druhé polovině padesátých let ministrem vnitra Rudolfem Barákem. Byly do něho zařazeny spisy, které měly být pod zvláštním bezpečnostním režimem v archivu. Většinou se jednalo o významné kauzy, například v souvislosti se zatýkáním komunistických funkcionářů. V roce 1990 byl nesystémově využit ministrem vnitra Richardem Sacherem, který do něho nechal přeřadit spisy osob, které se staly součástí nové politické elity. Je dochován takřka v úplnosti a je běžně přístupný v Archivu bezpečnostních složek.
ZV – vyšetřovací spisy, zařazené do zvlášního fondu.

 

Registrační a archivní protokoly bezpečnostních složek
Archiv bezpečnostních složek na základě analýzy delimitovaných evidenčních a archivních pomůcek přistoupil ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů k revizi zveřejněných podkladů a zjištěné nedostatky vyřešil zveřejněním jejich podstatné části – registračních a archivních protokolů agenturně-operativních svazků a spisů rozvědných, kontrarozvědných i vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, včetně správ, odborů a oddělení Vojenské kontrarozvědky, Zpravodajské správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic i Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA. Prozatím nejsou v úplnosti validovány a zveřejněny evidenční a archivní pomůcky vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, útvarů Veřejné bezpečnosti, odboru vnitřní ochrany Ministerstva spravedlnosti ČSR či jeho předchůdců.
Kategorizace svazků a spisů vychází z příslušných směrnic Státní bezpečnosti, včetně Hlavní správy rozvědky a Veřejné bezpečnosti. Orientaci ve svazkové agendě Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA umožní agenturní terminologie ZS/GŠ.
Hlavní správa rozvědky SNB (I. správa) a její předchůdci:
Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa) a její předchůdci:
Regionální útvary Státní bezpečnosti krajských správ SNB:
Správa Státní bezpečnosti Praha (01)
Správa Státní bezpečnosti České Budějovice (02)
Správa Státní bezpečnosti Plzeň (03)
Správa Státní bezpečnosti Ústí nad Labem (04)
Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové (05)
Správa Státní bezpečnosti Brno (06)
Správa Státní bezpečnosti Ostrava (07)
Správa Státní bezpečnosti Bratislava (08)
Správa Státní bezpečnosti Banská Bystrica (09)
Správa Státní bezpečnosti Košice (10)
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa):
Vyšetrovaci spisy
Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA

 

Průvodce pro veřejnost a badatele

Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem využívat každý. Je možné toho dosáhnout těmito způsoby:

přímo studiem archiválií, jejich reprodukcí, nebo archivních pomůcek v badatelně archivu;
nepřímo, na základě písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií;
prostřednictvím výstavní, přednáškové a pedagogické činnosti.
Studium archiválií v badatelně

Studium archiválií v badatelně upravuje vyhláška č. 645/2004 Sb. a z ní vycházející tzv. badatelský řád. Jak postupovat? Každý zájemce o studium si na základě zvoleného tématu vyhledá v průvodci po archivu nebo v seznamu fondů příslušné archivní fondy. V případě potřeby mu poradí pracovník badatelny, který eventuelně zprostředkuje konzultaci se správcem příslušného fondu. Zájemce o studium v archivu musí vyplnit badatelský list a při každé návštěvě archivu předložit průkaz totožnosti. K archivním fondům existují archivní pomůcky, které jsou výsledkem zpracování archiválií. V nich lze nalézt informace o obsahu archiválií a základní informace o jejich původci. Na základě archivní pomůcky badatel vybere konkrétní archiválie nebo jejich skupiny a vyplní žádanku (informace o způsobu vyplnění podá dozor badatelny). Podle této žádanky je archivní materiál v příslušné badatelně připraven, nikoli však okamžitě, neboť vzhledem k rozsahu a umístění archiválií v archivech příprava vyžaduje delší dobu. Archiválie lze studovat pouze prezenčně, nelze je vynášet mimo badatelnu. Z archivního materiálu může badatel podle platných zásad obdržet za úplatu reprodukce.

Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií.

Tento způsob využívání archiválií (nepřímý) je obvyklý v úředním styku. Děje se na základě písemné žádosti právnických a fyzických osob (včetně orgánů státní správy a původců archiválií) zaslané archivu. Případné reprodukce archiválií, zhotovené k odpovědi na tyto žádosti jsou opatřovány ověřovací doložkou (potvrzení shody s originálem). Kopie a ověření původcům archiválií nebo jejich právním nástupcům a státním orgánům jsou poskytovány zdarma. Archiv bezpečnostních složek odpovídá na různé písemné dotazy žadatelů a vypracovává odborné tematické rešerše, ke kterým má ve svých fondech příslušné archivní doklady. Rešeršní služby jsou zpoplatňovány. Ceny se pohybují od 260 do 440 Kč za hodinu v závislosti na náročnosti příslušné rešerše (viz. Badatelský řád). Jejich výše záleží na době a náročnosti práce, která je na rešerši vynaložena. Žádost o rešerši ve fondech Archivu bezpečnostních složek je možno podat v badatelně, v podatelně nebo zaslat poštou.

Důležité upozornění!

Archiv může pouze potvrdit a sdělit údaje, jež lze přímo zjistit z dochovaných archiválií, které jsou v jeho správě, případně doporučit kontakt na jiný archiv či organizaci. Archivu nepřísluší rozhodovací pravomoc, je pouze správcem informací! Protože vyřízení žádostí a rešerší vyžaduje často spolupráci více pracovníků jednotlivých oddělení archivu a prozkoumání často ještě neuspořádaných archiválií, trvá vyřízení žádostí a rešerší ve složitějších případech až několik měsíců.

Provoz badatelen
Archiv bezpečnostních složek poskytuje své služby ve třech badatelnách:
 • Badatelna ABS Praha - Siwiecova
  • Některé archiválie byly v minulosti digitalizovány předchůdci Archivu bezpečnostních složek (Odbor archivní a spisové služby MV ČR a Úřad pro zpřístupňování dokumentů MO ČR). Vzhledem k nekvalitnímu provádění digitalizace je značná část digitalizovaných kopií nečitelná. V případě, že bude badatel s podobou digitalizované kopie nespokojen, je možné na základě žádosti zpřístupnit archiválie v originále popřípadě provést novou digitální kopii.
 • Badatelna ABS Praha - Struha
 • Badatelna ABS Brno - Kanice

Centrální badatelna Siwiecova

 • adresa: Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov
 • telefon: +420 221 008 210, +420 221 008 472
 • fax: +420 222 718 944
 • e-mail: badatelna.siwiecova@abscr.cz
Centrální badatelna Archivu bezpečnostních složek předkládá k nahlížení archiválie podle zákona č. 499/2004 Sb. a zpřístupněné podle zákona č. 107/2002 Sb.
V této badatelně se předkládají archiválie následujících oddělení:
Hodiny pro veřejnost
pondělí 9.00 - 16.00  
úterý 9.00 - 16.00
středa 9.00 - 18.00
čtvrtek 9.00 - 16.00

Badatelna Na Struze

 • adresa: Na Struze 3, Praha 1
 • telefon: +420 221 008 130, +420 221 008 134, +420 221 008 132
 • fax: +420 222 511 917
 • e-mail: badatelna.struha@abscr.cz
Badatelna umožňuje prezenční studium archivních materiálů:
Mimořádnému postavení bezpečnosti v totalitním systému, kdy politická policie zasahovala skoro do všech složek života společnosti, odpovídá charakter a povaha těchto písemností.
Hodiny pro veřejnost
pondělí 9.00 - 16.00  
úterý 9.00 - 16.00
středa 9.00 - 18.00
čtvrtek 9.00 - 16.00

Badatelna Kanice

 • telefon: +420 221 008 178
 • fax: +420 545 227 563
V této badatelně se předkládají všechny archiválie archivu.
 
Hodiny pro veřejnost
pondělí 8.00 - 14.30  
úterý 8.00 - 14.30
středa 8.00 - 14.30
čtvrtek 8.00 - 14.30

Dopravní spojení

Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice u Brna, avšak přístupný z této obce není. Od brněnského vlakového nádraží jedete tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno, Židenice, Stará Osada“), asi 12 minut. Zde přestoupíte na autobus autobus č. 201 nebo 202 a pojedete 14 minut do stanice „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Od zastávky na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž za 10-12 minut dojdete k budově archivu.

Úřední deska Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2428/2
130 00 Praha 3
Poštovní adresa: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Elektronická adresa: info@abscr.cz

ID datové schránky: 6r3afce

 
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
html, pdf, doc, jpg, rtf, xls, txt
 
Úřední hodiny – podatelna:
 • Pondělí – pátek: 10.00–13:30
 
Důvod a způsob založení:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1.8.2007.

Příjem žádostí a dalších podání:

Příjem podnětů a stížností je na konkrétní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v sídle Archivu.

Opravné prostředky:

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Archivu (zákon č. 106/1999 Sb.) náleží do působnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Formuláře:

Lze najít a vyplnit osobně v podatelně Archivu a na jednotlivých badatelnách Archivu (Siwiecova, Na Struze, Brno-Kanice).

 1. formulář podle zákona č. 499/2004 Sb.: DOCRTFPDF
 2. badatelský list: DOCRTFPDF
 3. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení: DOCRTFPDF
 4. žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.: DOCRTFPDF
Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou archivu. Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archívu (moderní operační systémy MS Windows) .

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 


 
Seznam útvarů SNB složky Státní bezpečnosti a jejich organizační řády
 
A) vyšší organizační celky Státní bezpečnosti při MV, FMV
název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 skupina III/A III. odboru - Bezpečnost 15.12.1947 - 30.11.1948
2 Ústředna Státní bezpečnosti při MV Ústb 1.1.1948 - 30.11.1948
3 odbor BA skupiny I - Bezpečnost MV BAa, BAb, Bac, Bad, Bao, BAP, BAt 1.12.1948 - 20.10.1950
4 Velitelství Státní bezpečnosti VStB 21.10.1950 - 30.6.1952
5 Hlavní správa Státní bezpečnosti HS StB 1.7.1952 - 30.9.1953
6 hlavní správa Státní bezpečnosti HS StB 24.3.1966 - 28.2.1969
7 federální správa zpravodajské služby FSZS 1.3.1969 - 28.1.1971
 
 
B) centrální útvary Státní bezpečnosti při MV, FMV
název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 1., 2., 3., 3A., 4., 5., samostatný sektor MNB 21.10.1950 - 2.4.1951
2 odbor Z MNB 3.4.1951 - 30.6.1952
3 odbor C MNB 3.4.1951 - 30.6.1952
4 odbor O MNB 3.4.1951 - 30.6.1952
5 odbor T MNB 3.4.1951 - 30.6.1952
6 odbor E MNB 3.4.1951 - 30.6.1952
7 správa zahraničně politické rozvědky SZPR 1.7.1952 - 30.9.1953
8 hlavní správa vojenské kontrarozvědky HS VKR 1.7.1952 - 30.9.1953
9 správa ochrany prezidenta 1.6.1952 - 15.8.1952
10 správa ochrany ústavních činitelů 1.6.1952 - 15.8.1952
11 hlavní správa ochrany 16.8.1953 - 30.9.1953
12 I. správa SZPR 1.10.1953 - 28.2.1964
13 rozvědná správa MV I. správa MV RS, SR 1.3.1964 - 30.6.1966
14 správa rozvědky I. správa SR 1.7.1966 - 28.2.1969
15 hlavní správa rozvědky I. správa (od 1979 I. správa SNB) HSR 1.3.1969 - 31.7.1988
16 hlavní správa rozvědky SNB I. správa SNB HSR 1.8.1988 - 15.2.1990
17 II. správa SKR 1.10.1953 - 31.12.1963
18 kontrarozvědná správa MV II. správa MV KRS 1.1.1964 - 23.3.1966
19 II. správa II. správa HS StB 24.3.1966 - 31.12.1966
20 správa kontrarozvědky II. správa II. správa HS StB 1.1.1967 - 28.2.1969
21 hlavní správa kontrarozvědky II. správa HSK 1.3.1969 - 30.6.1974
22 správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli II. správa (od 1979 II. správa SNB) 1.7.1974 - 31.7.1988
23 hlavní správa kontrarozvědky SNB II. správa SNB HSK 1.8.1988 - 15.2.1990
24 III. správa 1.10.1953 - 31.12.1963
25 hlavní správa vojenské kontrarozvědky III. správa HS VKR 1.3.1964 - 23.3.1966
26 III. správa III. správa HS StB 24.3.1966 - 31.12.1966
27 správa vojenské kontrarozvědky III. správa III. správa HS StB 1.1.1967 - 28.2.1969
28 hlavní správa vojenské kontrarozvědky III. správa (od 1979 III. správa SNB) HS VKR 1.3.1969 - 31.5.1990
29 IV. správa 1.10.1953 - 31.12.1963
30 správa sledování a ochrany zastupitelských úřadů KS IV. správa MV 1.3.1964 - 23.3.1966
31 IV. správa IV. správa HS StB 24.3.1966 - 31.12.1966
32 správa sledování IV. správa IV. správa HS StB 1.1.1967 - 28.2.1969
33 správa sledování IV. správa (od 1979 IV. správa SNB) 1.3.1969 - 31.7.1988
34 správa sledování SNB IV. správa SNB 1.8.1988 - 15.2.1990
35 V. správa 1.10.1953 - 31.12.1962
36 správa ochrany stranických a vládních činitelů V. správa MV 1.3.1964 - 28.2.1969
37 správa ochrany stranických a ústavních činitelů V. správa (od 1979 V. správa SNB) 1.3.1969 - 31.7.1988
38 správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB V. správa SNB 1.8.1988 - 15.2.1990
39 VI. správa VKR, SVKR 1.10.1953 - 28.2.1964
40 správa operativní techniky MV VI. správa MV SOT 1.3.1964 - 30.6.1966
41 správa operativní techniky VI. správa SOT 1.7.1966 - 28.2.1969
42 správa zpravodajské techniky VI. správa SZT 1.3.1969 - 31.7.1979
43 správa výkonné zpravodajské techniky VI. správa SNB SVZT 1.8.1979 - 31.7.1988
44 správa zpravodajské techniky SNB VI. správa SNB SZT 1.8.1988 - 15.2.1990
45 VII. správa 1.10.1953 - 28.2.1964
46 VIII. správa 1.10.1953 - 28.2.1964
47 IX. správa 1.10.1953 - 28.2.1964
48 správa kontrarozvědky pro boj protivnitřnímu nepříteli X. správa (od 1979 X. správa SNB) 1.7.1974 - 31.7.1988
49 správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky XI. správa (od 1979 XI. správa SNB) 1.7.1974 - 31.7.1988
50 správa kontrarozvědky v Bratislavě XII. správa (od 1979 XII. správa SNB) 1.7.1974 - 31.7.1988
51 správa kontrarozvědky SNB v Bratislavě XII. správa SNB 1.8.1988 - 15.2.1990
52 oborové výpočetní a informační středisko Státní bezpečnosti XIII. správa OVIS StB 1.1.1980 - 28.2.1982
53 zvláštní správa SNB XIII. správa 1.8.1988 - 15.2.1990
54 správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti XIV. správa 1.1.1981 - 1.12.1985
55 správa státně-bezpečnostního vyšetřování 1.4.1953 - 30.9.1953
56 správa vyšetřování MV SV MV 1.10.1953 - 28.2.1964
57 správa vyšetřování Státní bezpečnosti SV StB 1.3.1964 - 28.2.1969
58 hlavní správa vyšetřování Státní bezpečnosti ČSSR HSV StB 28.1.1971 - 30.6.1974
59 správa vyšetřování StB pro ČSR SV StB ČSR 28.1.1971 - 1.1.1973
60 správa vyšetřování StB pro SSR SV StB SSR 28.1.1971 - 1.1.1973
61 správa vyšetřování Státní bezpečnosti SV StB 1.7.1974 - 31.1.1990
62 odbor vyšetřování Státní bezpečnosti OV StB 1.2.1990 - 15.2.1990
63 odbor vyšetřování StB ve VKR 28.1.1971 - 31.7.1979
64 správa pasů a víz SPV, SPaV 1.8.1979 - 31.7.1988
65 správa pasů a víz SNB SPV, SPaV SNB 1.8.1988 - 15.2.1990
66 správa vývoje automatizace SVA SNB 17.1.1989 - 20.5.1991
67 odbor operativní evidence 1.7.1952 - 30.9.1953
68 I. zvláštní odbor MV 1. zvl.odb. 1.10.1953 - 28.2.1964
69 odbor operativní evidence 1. zvláštní odbor 1. zvl.odb. 1.3.1964 - 23.3.1966
70 statisticko-evidenční odbor SEO HS StB 24.3.1966 - 28.2.1969
71 statisticko-evidenční odbor SEO 28.1.1971 - 31.12.1979
72 II. zvláštní odbor 2. zvl.odb. 1.10.1953 - 31.12.1963
73 III. zvláštní odbor 3. zvl.odb. 1.10.1953 - 31.7.1956
74 V. zvláštní odbor 5. zvl.odb. 1.10.1953 - 12.4.1955
75 V. zvláštní odbor 5. zvl.odb. 1.11.1955 - 31.12.1963
76 VI. zvláštní odbor 6. zvl.odb. 1.11.1955 - 30.6.1964
77 odbor zahraničního tisku IV. odbor OZT 1.8.1979 - 21.7.1988
78 III. zvláštní oddělení MV 3. zvl.odd. 1.10.1953 - 31.12.1954
79 VI. zvláštní odbor MV 6. zvl.odb. 1.1.1955 - 14.4.1955
80 zvláštní správa MV 15.4.1955 - 31.12.1963
 
 
C) útvary Státní bezpečnosti při ministerstvech ČSR a SSR
název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 hlavní správa Státní bezpečnosti MV ČSR HS StB MV ČSR 1.3.1969 - 1.3.1971
2 správa vyšetřování Státní bezpečnosti MV ČSR SV StB MV ČSR 1.3.1969 - 1.3.1971
3 bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost MV ČSR 1.3.1969 - 1.3.1971
4 hlavná správa Štátnej bezpečnosti MV SSR HS ŠtB MV SSR 1.3.1969 - 30.6.1974
5 správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti MV SSR SV ŠtB MV SSR 1.3.1969 - 1.3.1971
6 bezpečnostní odbor Štátnej bezpečnosti MV SSR 1.3.1969 - 1.3.1971
7 správa ochrany ústavných a stranických činiteľov MV SSR 1.3.1969 - 1.3.1971
 
 
D) územní útvary StB před vznikem krajů
název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 zemská úřadovna Státní bezpečnosti Zústb, Zstb 1945 - 31.12.1948
2 oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Ostb 1945 - 31.12.1948
3 pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Postb 1945 - 31.12.1948
 
 
E) územní útvary Státní bezpečnosti v krajích a správa MV Jáchymov


Osoby evidované jako spolupracovníci StB a seznamy STBnázev útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 krajské velitelství Státní bezpečnosti KV Stb 1.1.1949 - 30.6.1952
2 krajská správa Státní bezpečnosti KS Stb 1.7.1952 - 31.12.1953
3 oddělení Státní bezpečnosti velitelství NB Jáchymov 1951 - 31.12.1959
odbor Státní bezpečnosti správy NB Jáchymov
I. odbor správy MV Jáchymov
I.A odbor správy MV Jáchymov
II. odbor správy MV Jáchymov
II.A odbor správy MV Jáchymov
III. odbor správy MV Jáchymov
IV. odbor správy MV Jáchymov
V. odbor správy MV Jáchymov
3. samostatné oddělení správy MV Jáchymov
4. samostatné oddělení správy MV Jáchymov
1. zvláštní oddělení správy MV Jáchymov
III. zvláštní skupina správy MV Jáchymov
zvláštní skupina správy MV Jáchymov
4 I. odbor KS MV 1.1.1954 - 23.3.1966
II. odbor KS MV
II. odbor KS MV Praha - pro hl. město Prahu KRO-M, II M, II A
II. odbor KS MV Praha - pro Středočeský kraj KRO-K, II K
III. odbor KS MV
IV. odbor KS MV
V. odbor KS MV
VI. odbor KS MV
VII. odbor KS MV (do 28.2.1964)
VIII. odbor KS MV
IX. odbor KS MV
odbor vyšetřování StB KS MV
odbor železniční dopravy KS MV OŽD
odbor (oddělení) nápravných zařízení KS MV ONZ
1. zvláštní oddělení KS MV
2. zvláštní oddělení KS MV
5. oddělení KS MV
6. zvláštní oddělení KS MV
7. samostatné oddělení KS MV
zvláštní skupina KS MV
3. zvláštní skupina KS MV
6. zvláštní skupina KS MV
analytická skupina (oddělení) KS MV
skupina ochrany stranických (politických) činitelů při vnitřním oddělení (odboru) KS MV
5 správa Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje včetně: S StB 24.3.1966 - 15.2.1990
I. odboru
II. odboru
III. odboru
IV. odboru
V. odboru
VI. odboru
statisticko-evidenčního oddělení SEO
vyhodnocovacího a statisticko-evidenčního oddělení VSEO
vnitřního oddělení VO
organizačního a analytického odboru OAO
odbor rozvědky (I. odbor) krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje
oblastní odbor Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OO StB
6 odbor vyšetřování Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OVŠ StB 24.3.1966 - 31.1.1990
7 odbor pasů a víz krajské správy (KS) SNB a správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OPV, OPaV 1.9.1979 - 15.2.1990
8 odbor rozvědky (I. odbor) KS SNB Praha 24.3.1966 - 28.2.1969
II. odbor KS SNB Praha - pro hl. město Prahu KRO-M, II M, II A
II. odbor KS SNB Praha - pro Středočeský kraj KRO-K, II K
IV. odbor (ustanovka) KS SNB Praha
VI. odbor KS SNB Praha
odbor vyšetřování StB KS SNB Praha OVŠ StB
statisticko-evidenční oddělení KS SNB Praha SEO
analytické oddělení KS SNB Praha
analyticko-evidenční odbor KS SNB Praha AEO
9 správa StB krajské správy (KS) SNB Praha (od 31.12.1975 správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje) včetně: S StB 1.3.1969 - 15.2.1990
I., Ia, Ib, Ic odboru
II., IIa, IIb odboru
III., IIIa, IIIb, IIIc odboru
IV. odboru
V. odboru
VI. odboru
VII. odboru
VIII. odboru
IX. odboru
odboru prošetřování (ustanovky)
vnitřního oddělení VO
organizačního a analytického odboru OAO
analyticko-evidenčního odboru AEO
vyhodnocovacího a statisticko-evidenčního odboru VSEO
odboru (oddělení) letištní kontroly OLK
samostatného oddělení ochrany státního tajemství OST
10 odbor vyšetřování StB krajské správy (KS) SNB Praha (od 31.12.1975 správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje) OVŠ StB 1.3.1969 - 31.1.1990
11 oblastní odbor StB správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje OO StB 1.7.1980 - 31.12.1982
12 odbor pasů a víz správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje OPV, OPaV 1.9.1979 - 15.2.1990
13 oddělení StB útvaru SNB Dukovany a Temelín 1.6.1983 - 31.12.1987QR (http://qrlogo.cz) - - www.xfull.czPrůměr:  2,99 | Hodnotilo: 1330 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |